Moje konto    
Regulamin
Ekooi.pl – nowy regulamin

Witamy,
Zgodnie z warunkami programu „Przyjazny regulamin” oraz ustaleniami telefonicznymi niniejszym załączamy nowy regulamin dla Państwa sklepu internetowego.
Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów:
ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm. – dalej k.c.),
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm. – dalej u.ś.u.d.e.),
ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm. – dalej s.w.s.k.),
ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1225 – dalej o.n.p.k.),
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm. – dalej o.d.o.)
z uwzględnieniem stanowiska doktryny i orzecznictwa sądowego.


SPIS TREŚCI
§. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§. 2. DEFINICJE
§. 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§. 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§. 6. WARUNKI SPRZEDAŻY
§. 7 . ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
§. 8. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
§. 9. PŁATNOŚCI
§. 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§. 11. REKLAMACJE
§. 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  


§. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego Ekooi.pl dostępnego pod adresem http://www.ekooi.pl/.
2.    Właścicielem Sklepu Internetowego ekooi.pl jest Małgorzata Zatoń  prowadząca działalność3.     gospodarczą pod firmą Kooitrade, Granica ul. Reja 68 C, 05-806 Komorów, NIP: 534 108 15 68, REGON: 142306513, , Tel 500 337 559 e-mail: online@ekooi.pl
4.     §. 2 DEFENICJE
1.    Usługodawca, Sprzedający – Właściciel Sklepu Internetowego Ekooi.pl, o którym mowa w §. 1 ust. 2 Regulaminu;
2.    Usługobiorca, Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność3.     do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność4.     prawną.
5.    Przedsiębiorca – Usługobiorca wykonujący działalność6.     gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),
7.    Konsument – Usługobiorca, Kupujący będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
8.    Sklep – Sklep Internetowy Ekooi.pl dostępny pod adresem internetowym http://ekooi.pl/.
9.    Regulamin  – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
10.    Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
11.    Konto Klienta – miejsce dostępne dla Usługobiorcy po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

§. 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1.    Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego Ekooi.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji. Usługodawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego ekooi.pl.
2.    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
3.    Zamówienia, w sposób określony w §. 6.,  można składać4.     po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji. W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone Konto Klienta.
5.    Usługobiorca, który dokonał rejestracji, może złożyć6.     zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta podając adres e-mail i hasło.
7.    Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość8.     wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Kupującym.

§. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1.    W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Usługobiorca powinien posiadać2.    :
a)    Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
b)    Włączoną obsługę Java Script,
c)    Aktywny adres e-mail.
2.    Informujemy, iż strona internetowa sklepu ekooi.pl wykorzystuje pliki cookie. Do prawidłowego działania strony zalecamy wyrażenie zgody na włączenie obsługi plików cookie. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookie, a także możliwości określenia przez Usługobiorcę warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookie, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Usługobiorcę telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w „polityka cookies”
3.    Przed rejestracją lub złożeniem zamówienia bez rejestracji Usługobiorca powinien potwierdzić4.     zapoznanie się z treścią Regulaminu.

§. 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1.    Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Usługobiorcy tworzone jest indywidualne Konto Klienta.
2.    Usługobiorca może także dokonywać3.     zakupów w Sklepie Internetowym bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Klienta i funkcjonalności do niego przypisanych.
4.    Usługobiorca, w celu rejestracji, powinien wypełnić5.     formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail oraz ustawienie hasła.
6.    W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:
a.    Imię i nazwisko,
b.    Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
c.    Numer telefonu.
7.    Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać8.    :
a.    Firmę,
b.    Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
c.    Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
d.    Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
e.    Numer telefonu.
1.    Po dokonaniu rejestracji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Usługobiorcy i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
1.    Usługobiorca może w każdym czasie wypowiedzieć2.     umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3.    Usługodawca może wypowiedzieć4.     umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Usługobiorca nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
5.    Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Usługobiorcy dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
6.    Usługodawca może wypowiedzieć7.     umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
a.    cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
b.    działalnośćc.     Usługobiorcy jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
d.    otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
e.    uzyskał wiarygodną wiadomośćf.     o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,
g.    Usługobiorca dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
h.    Usługobiorca w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
i.    podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąćj.     w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
1.    Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 10 pkt g. należy rozumieć2.     w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
3.    Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługobiorcę może zostać4.     złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.
5.    Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
6.    Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 8 i 10 wynosi 14 dni.

§. 6. WARUNKI SPRZEDAŻY
1.    Usługodawca prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego ekooi.pl.
2.    Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego ekooi.pl są: Sprzedający oraz Kupujący.
3.    Umowa sprzedaży może zostać4.     zawarta zarówno z Usługobiorcą zarejestrowanym (posiadającym Konto Klienta) jak i z Usługobiorcą niezarejestrowanym. Usługobiorca niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:
a.    podaćb.     aktywny adres e-mail, dane, o których mowa w § 5 ust. 4 lub 6 oraz
c.    potwierdzićd.     zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu.
5.    Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
6.    Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 8-10. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 6-10. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego
7.    Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać8.     24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 10.00,  w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.  Zamówienia można składać9.     również e-mailem na adres: online@ekooi.pl. Zamówienia można składać10.     także telefonicznie: 697 828 701, jednakże do skutecznego złożenia oferty w ten sposób konieczne jest potwierdzenie przez Kupującego oferty zakupu poprzez wymianę korespondencji e-mail. Niepotwierdzone zamówienie telefoniczne nie stanowi oferty i nie będzie realizowane. Zamówienia składane telefonicznie przyjmowane są codziennie w godzinach 10-20 z wyjątkiem świąt.
11.    Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:
a.    wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
b.    dodania ich do koszyka,
c.    wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
d.    zalogowania do Konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Usługobiorca zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,
e.    dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie składa Usługobiorca niezarejestrowany.
f.    kliknięcia przycisku „potwierdź zamówienie”.
1.    W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający wysyła wiadomość2.     e-mail na podany przez Kupującego adres e-mail lub wysyła sms na podany numer telefoniczny w celu:
a.    zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
b.    odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
c.    propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Kupującego.
1.    Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 8 pkt c mogą być2.     w szczególności takie okoliczności, jak brak dostępności zamówionych towarów.
3.    Kontroferta, o której mowa w ust. 8 pkt c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Kupującego w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.
4.    Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu ekooi.pl podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które podawane są przed skompletowaniem i złożeniem zamówienia.
5.    Sprzedający może w każdym czasie dokonać6.     weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Kupującego. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacjach, o których mowa w § 5 ust. 10 pkt g.
7.    Sprzedający może wprowadzać8.     dowolne zmiany dotyczące produktów prezentowanych na stronach Sklepu. Zmiany mogą dotyczyć9.     cen, dodawania oraz usuwania produktów, wprowadzania, odwoływania, jak i zmian akcji promocyjnych w dowolnym momencie. Niemniej wprowadzane zmiany nie będą odnosiły skutku odpowiednio w stosunku do Kupujących, z którymi została zawarta umowa sprzedaży lub którzy rozpoczęli udział w akcji promocyjnej.
10.    Sprzedający każdorazowo dołącza do przesyłki dowód zakupu - paragon, a na życzenie Kupującego fakturę VAT. 
11.    Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 14 dni roboczych.
12.    Jeżeli Kupujący, przed wysłaniem towaru, zostanie poinformowany o tym, że towar może dotrzeć13.     do niego z opóźnieniem, ma prawo odstąpić14.     od umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiej informacji.

§. 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
1.    Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.
2.    Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość3.     nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy, o której mowa w ust. 1 w szczególności:
a.    świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
b.    świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostaćc.     zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
4.    W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać5.     towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić6.     towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć7.     wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.
8.    Zwrot zapłaconej przez Konsumenta kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Konsumenta  konto bankowe w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego pisemnego oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
9.    Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§. 8. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
1.    Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy ekooi.pl oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
2.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Klienta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.
3.    Usługobiorca jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować4.     podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany.
5.    Usługobiorca zobowiązany jest zachować6.     w tajemnicy i zabezpieczyć7.     login oraz hasło dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
8.    Usługobiorcy nie wolno przekazywać9.     z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.
§. 9. PŁATNOŚCI
1.    Za zakupy w Sklepie można zapłacić2.     w następujący sposób:
a)    przelewem na rachunek bankowy;
b)    kartą kredytową
c)    przy odbiorze, czyli za pobraniem;
2.    W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek.
3.    Dane do przelewu: mbank, nr konta: 25 1140 2017 0000 4902 1234 6211
4.    W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
§. 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.    Usługodawca zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
2.    Dane osobowe Usługobiorcy mogą zostać3.     przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki. 
4.    Baza danych osobowych Usługobiorców podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
5.    Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu Internetowego ekooi.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Usługobiorców zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
6.    Usługodawca nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Usługobiorcach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Usługodawcy takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
7.    Usługodawca zapewnia Usługobiorcom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
8.    Skorzystanie z prawa do zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Usługodawcy pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Usługobiorcy.
9.    Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Usługobiorcy oraz wypowiedzeniem umowy.
10.    Wraz z usunięciem Konta Klienta Usługodawca usunie dane Usługobiorcy na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość11.     przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Usługobiorcy po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

§. 11. REKLAMACJE
1.    Usługobiorcy przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2.    Zgłoszenie reklamacyjne niezgodności towaru z umową powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać3.    :
a.    Imię i nazwisko,
b.    numer zamówienia,
c.    opis niezgodności towaru z umową,
d.    datę zakupu.
4.    Zgłoszenie reklamacyjne nieprawidłowości świadczenia usług drogą elektroniczną  powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać5.    :
a.    Imię i nazwisko,
b.    opis nieprawidłowości z podaniem okoliczności, daty wystąpienia i w miarę możliwośćc.     treści komunikatu o błędzie,
d.    wskazanie nazwy oraz wersji przeglądarki internetowej oraz nazwy i wersji systemu operacyjnego Usługobiorcy .
6.    Zastosowanie się do ust. 2 lub 3 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
7.    Reklamacje można składać8.     mailowo pod adresem: online@ekooi.pl 
9.    Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.

§. 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
2.    W razie powstania sporu, którego nie udało się rozwiązać3.     poprzez porozumienie, sądem właściwym miejscowo dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów,  których stroną jest Konsument.
4.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Usługobiorcy zostaną ponadto powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
Powrót